Viešoji oferta - Vean Lithuania
Viešieji pasiūlymai

Juridinis asmuo MB „Lithuania vean tattoo“ (toliau – Vykdytojas), užregistruotas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, vadovaudamasis 6.161 straipsnio 2-uoju punktu „Visiems paslaugas teikiantis ar prekes parduodantis juridinis asmuo (verslininkas) privalo sudaryti sutartį su bet kuriuo asmeniu, kai šis kreipiasi, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas išimtis.“, siūlo neribotam skaičiui asmenų sudaryti šią Paslaugų sutartį (toliau – Sutartis) toliau nurodytomis sąlygomis:

1 Bendrosios nuostatos ir terminai
1.1

Paslaugos — paslaugų komplektas, kurias Vykdytojas turi teikti šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

1.2

Viešasis pasiūlymas — Vykdytojo pasiūlymas (nurodytas Vykdytojo internetinėje svetainėje), skirtas neribotam fizinių asmenų skaičiui pagal Lietuvos įstatymus sudaryti šią Sutartį tam tikromis sąlygomis.

1.3

Vykdytojo internetinė svetainė — tinklalapis internete https://vean-tattoo.lt/, kuris yra oficialus informacijos šaltinis Vartotojams apie Vykdytoją ir jo teikiamas paslaugas.

1.4

Priėmimas — pilnas ir besąlyginis Vartotojo sutikimas su šios Sutarties viešojo pasiūlymo sąlygomis.

1.5

Vartotojas — fizinis asmuo, kuris patvirtina, kad jam yra 18 (arba daugiau) metų ir kuris priėmė Vykdytojo viešąjį pasiūlymą, kuris yra nurodytas Paslaugų teikimo Sutartyje bei apmokėjo sutartą kainą.

1.6

Šalys — Vykdytojas ir Vartotojas.

2 Sutarties objektas
2.1

Vykdytojas įsipareigoja atlikti paslaugas Vartotojui tatuiruočių sferoje, tiksliau – tatuiruotę, permanentinį makiažą, auskarų vėrimą bei apmokymus (toliau – Paslauga) už užmokestį pagal šios Sutarties sąlygas, o Vartotojas įsipareigoja priimti ir atlikti Paslaugų apmokėjimą.

2.2

Vartotojas įsipareigoja apmokėti Vykdytojui pilną sumą.

3 Vykdytojo teisė ir įsipareigojimai
3.1

Vykdytojas turi teisę:

3.2

Gauti už suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatytą sumą bei Sutartyje nustatytu laikotarpiu.

3.3

Vykdytojas įsipareigoja:

3.4

Teikti Paslaugas Vartotojui pagal nurodytą sumą Vykdytojo internetinėje svetainėje.

4 Vartotojo teisė ir įsipareigojimai
4.1

Vykdytojas turi teisę:

4.2

Reikalauti Paslaugų teikimo tvarkos, kuri nurodyta Vykdytojo internetinėje svetainėje.

4.3

Vykdytojas įsipareigoja:

4.4

Sumokėti už Paslaugas pagal šios Sutarties numatytą sumą laikydamasis Sutarties numatytos tvarkos.

4.5

Laikytis Lietuvos teisės aktų ir Sutarties sąlygų.

5 Paslaugų kaina ir mokėjimo tvarka
5.1

Bendra teikiamų Paslaugų kaina pagal šią Sutartį susidaro iš sumos kuri nurodyta kainoraštyje.

5.2

Galutinė kaina nustatoma visam Kurso laikotarpiui ir eigoje keistis negali.

6 Šalių atsakomybė
6.1

Už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako pagal galiojančius Lietuvos įstatymus.

7 Nepaprastosios aplinkybės:
7.1

Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas.

8 Sutarties nutraukimas
8.1

Sutartis baigia galioti:

8.2

Pagal Šalių susitartimą;

8.3

Jei Sutarties Šalis negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl priimtų teisės aktų, kurie keičia šioje Sutartyje nustatytas sąlygas, ir kuri nors iš Šalių nesutinka keisti Sutarties.

9 Asmeninių duomenų tvarkymas
9.1

Vartotojas patvirtina, kad jis savanoriškai ir neatlygintinai sutinka, kad jo asmens duomenys (įskaitant vardą, pavardę, registruotą ir (arba) faktinę gyvenamąją vietą, asmens kodą, valstybinės registracijos duomenis, banko duomenis, telefono numerius ir el. pašto adresus ir t. t.) būtų tvarkomi Vykdytojo asmeninėje duomenų bazėje (skyriuje: "Klientai"), įskaitant rinkimą, registravimą, įtraukimą į duomenų bazę, kaupimą, saugojimą, pritaikymą, keitimą, atnaujinimą, naudojimą, platinimą. Vartotojas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų perduodami trečiosioms šalims tik minimaliu būtinu mastu ir tik siekiant įvykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį, kurie atitinka objektyvią atitinkamų duomenų rinkimo priežastį.

9.2

Vartotojas patvirtina, kad jam buvo pranešta apie jo teises, kurios nustatytos LR civiliniame kodekse.

10 Sutarties galiojimas
10.1

Viešasis pasiūlymas įsigalioja nuo talpinimo dienos Vykdytojo internetinėje svetainėje ir galioja iki tos dienos, kol Vykdytojas jo neatšaukia.

10.2

Vykdytojas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti pasiūlymą ir (arba) atšaukti pasiūlymą. Jei Vykdytojas pakeičia Pasiūlymą, tokie pakeitimai įsigalioja nuo pakeisto Pasiūlymo teksto paskelbimo Vykdytojo interneto svetainėje momento, jei pakeisto Pasiūlymo tekste tiesiogiai nenurodyta kita įsigaliojimo data.

Vykdytojo rekvizitai
Vykdytojas:
Pavadinimas: MB "Lithuania vean tattoo"
Įmonės kodas:
305921602
Teisinė forma:
Mažoji bendrija
Teisinis statusas:
Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas:
Vilnius, Girulių g. 10
NTR objekto kodas:
4400-1156-4520:7037
Įregistravimo data:
2021-10-22
Versija:
3 (2021-10-28)
Duomenų būklė:
Pilnai sutvarkyti duomenys