Privatumo politika - Vean Lithuania
Privatumo politika

Vilniaus m. 23.12.2022 m. Ši Asmens duomenų privatumo politika (toliau - Privatumo politika) taikoma visai informacijai, kurią internetinė parduotuvė „VeAn“, veikianti domeno vardu vean-tattoo.lt, gali gauti apie Vartotoją, kai jis naudojasi internetinės parduotuvės svetaine, programomis ir produktais.

1 Terminų apibrėžimas
1.1

Šioje Privatumo politikoje vartojami šie terminai:

1.2

„Internetinės parduotuvės svetainės administracija (toliau - Svetainės administracija)“ - įgalioti svetainės administravimo darbuotojai, veikiantys MB „Lithuania vean tattoo“ vardu. MB „Lithuania vean tattoo“, kuri organizuoja ir (ar) atlieka asmens duomenų tvarkymą, taip pat apibrėžia asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų sudėtį, tvarkymo objektą, su asmens duomenimis atliekamus veiksmus (operacijas).

1.3

„Asmens duomenys“ - bet kokia informacija, susijusi su tiesiogiai ar netiesiogiai apibrėžtu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu (asmens duomenų subjektu).

1.4

„Asmens duomenų tvarkymas“ - bet koks veiksmas (operacija) ar veiksmų (operacijų) visuma, atliekamas su asmens duomenimis automatizuotomis priemonėmis ar be jų, įskaitant asmens duomenų rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, patikslinimą (atnaujinimą, keitimą), išgavimą, naudojimą, perdavimą (platinimą, teikimą, prieigą), anonimizavimą, blokavimą, ištrynimą, sunaikinimą.

1.5

„Asmens duomenų konfidencialumas“ - reikalavimas Operatoriui ar kitam asmeniui, turinčiam prieigą prie asmens duomenų, užtikrinti, kad jie nebūtų platinami be asmens duomenų subjekto sutikimo ar kito teisėto pagrindo.

1.6

„Internetinės parduotuvės svetainės vartotojas (toliau - Vartotojas)“ - Asmuo, kuris prisijungia prie Svetainės internetu ir naudojasi Internetinės parduotuvės Svetaine.

1.7

„Slapukai“ („cookies“) — tai nedidelis duomenų fragmentas, kuris yra siunčiamas ir Vartotojo kompiuteryje saugomas, kurią web-klientas arba web-naršyklė siunčia web-serveriui pagal HHTP užklausą kiekvieną kartą, kai bando atidaryti atitinkamos svetainės puslapį.

1.8

"IP-adresas" - unikalus IP pagrindu veikiančio kompiuterių tinklo mazgo tinklo adresas.

2 Bendrosios nuostatos
2.1

Vartotojo naudojimasis internetinės parduotuvės svetaine reiškia sutikimą su šia Privatumo politika ir Vartotojo asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

2.2

Nesutikdamas su Privatumo politikos sąlygomis, Vartotojas turi nustoti naudotis internetinės parduotuvės svetaine.

2.3

Ši Privatumo politika taikoma tik vean-tattoo.lt internetinės parduotuvės svetainei. Internetinė parduotuvė nekontroliuoja ir neatsako už trečiųjų šalių interneto svetaines, į kurias Vartotojas gali patekti per nuorodas, esančias internetinės parduotuvės interneto svetainėje.

2.4

Svetainės administracija netikrina internetinės parduotuvės Vartotojo pateiktų asmens duomenų tikslumo.

3 Privatumo politikos objektas
3.1

Ši Privatumo politika nustato internetinės parduotuvės Svetainės administracijos įsipareigojimus užtikrinti Asmens duomenų, kuriuos Vartotojas pateikia svetainės administracijos prašymu registruodamasis svetainėje arba pateikdamas užsakymą Prekėms įsigyti, konfidencialumą ir saugumą.

3.2

Asmens duomenis, kurie gali būti tvarkomi pagal šią Privatumo politiką, Vartotojas pateikia užpildydamas registracijos formą internetinės parduotuvės vean-tattoo.lt svetainėje, skiltyje Mokėjimai, ir pateikia šią informaciją:

 • Vartotojo vardas, pavardė;
 • Vartotojo kontaktinis telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas (el. paštas, e-mail);
 • Prekių pristatymo adresas;
 • Vartotojo gyvenamoji vieta.
3.3

Internetinė parduotuvė saugo Duomenis, kurie automatiškai perduodami peržiūrint skelbimų blokus ir lankantis puslapiuose, kuriuose įdiegtas sistemos statistinis scenarijus ("pikselis"):

 • IP adresas;
 • informacija iš slapukų („cookies“);
 • informacija apie naršyklę (arba kitą programą, kurioje rodomi reklaminiai skelbimai);
 • prieigos laikas;
 • puslapio adresas, kur transliuojamas reklaminis blokas;
 • referrer (ankstesnio puslapio adresas)
3.4

Išjungus slapukus („cookies“) gali nepavykti prisijungti prie autorizacijos reikalaujančių interneto parduotuvės svetainės dalių.

3.5

Internetinė parduotuvė renka statistinius duomenis apie savo lankytojų IP adresus. Ši informacija naudojama techninėms problemoms nustatyti ir spręsti bei finansinių mokėjimų teisėtumui kontroliuoti.

3.6

Visa kita pirmiau nepaminėta asmeninė informacija (pirkimo istorija, naudotos naršyklės, operacinės sistemos ir t. t.) saugoma ir neatskleidžiama, išskyrus atvejus, numatytus punktuose.

3.7

5.2. ir 5.3. Privatumo politikos.

4 Vartotojo asmeninės informacijos rinkimo tikslai
4.1

Internetinės parduotuvės administracija gali naudoti Vartotojo asmens duomenis šiais tikslais:

4.2

Vartotojo, užsiregistravusio internetinės parduotuvės svetainėje, tapatybės nustatymas, siekiant pateikti užsakymą ir (ar) sudaryti prekių pirkimo-pardavimo sutartį nuotoliniu būdu su vean-tattoo.lt.

4.3

Vartotojui suteikiama prieiga prie personalizuotų internetinės parduotuvės svetainės išteklių.

4.4

Grįžtamojo ryšio su Vartotoju užmezgimas, įskaitant pranešimų, užklausų apie naudojimąsi internetinės parduotuvės Svetaine, paslaugų teikimą, Vartotojo prašymų ir paraiškų nagrinėjimą.

4.5

Naudotojo buvimo vietos nustatymas saugumo, sukčiavimo prevencijos tikslais.

4.6

Vartotojo pateiktų asmens duomenų tikslumo ir išsamumo patvirtinimas.

4.7

Sukurti paskyrą, kad galėtumėte pirkti, jei Vartotojas sutiko sukurti paskyrą.

4.8

Interneto parduotuvės Vartotojo informavimas apie Užsakymo būseną.

4.9

Mokėjimų apdorojimas ir priėmimas, mokesčių ar mokesčių kreditų patvirtinimas, mokėjimų ginčijimas, Vartotojo tinkamumo gauti kredito liniją nustatymas.

4.10

Teikti veiksmingą klientų ir techninę pagalbą Vartotojui iškilus problemoms, susijusioms su naudojimusi internetinės parduotuvės Svetaine.

4.11

Vartotojo sutikimu teikti Vartotojui produktų naujienas, specialius pasiūlymus, informaciją apie kainas, naujienlaiškius ir kitą informaciją internetinės parduotuvės arba internetinės parduotuvės partnerių vardu.

4.12

Reklaminės veiklos vykdymas gavus Vartotojo sutikimą.

4.13

Suteikti Vartotojui prieigą prie internetinės parduotuvės partnerių svetainių ar paslaugų, kad jis galėtų gauti produktus, atnaujinimus ir paslaugas.

5 Asmeninės informacijos tvarkymo metodai ir sąlygos
5.1

Vartotojo asmens duomenys tvarkomi neribotą laiką ir teisėtu būdu, įskaitant asmens duomenų tvarkymą asmens duomenų informacinėse sistemose, naudojant automatizavimo priemones arba jų nenaudojant.

5.2

Vartotojas sutinka, kad Svetainės administracija turi teisę perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims, pvz. kurjerių tarnyboms, pašto organizacijoms, telekomunikacijų operatoriams, tik tam, kad būtų įvykdytas Vartotojo užsakymas, įvykdytas internetinės parduotuvės "vean-tattoo.lt" Svetainėje, įskaitant Prekių pristatymą.

5.3

Vartotojo asmens duomenys gali būti perduodami įgaliotoms Lietuvos valstybės institucijų įstaigoms tik Lietuvos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.

5.4

Jei asmens duomenys prarandami arba atskleidžiami, svetainės administracija informuoja naudotoją apie asmens duomenų praradimą arba atskleidimą.

5.5

Svetainės administracija imasi būtinų organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų Vartotojo asmeninę informaciją nuo neteisėtos ar atsitiktinės prieigos, sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų trečiųjų šalių veiksmų.

5.6

Administracija kartu su Vartotoju imasi visų būtinų priemonių, kad užkirstų kelią nuostoliams ar kitoms neigiamoms pasekmėms, atsiradusioms dėl Vartotojo asmens duomenų praradimo ar atskleidimo.

6 Šalių įsipareigojimai
6.1

Vartotojas įsipareigoja:

6.2

Pateikti asmeninius duomenis, reikalingus norint naudotis internetinės parduotuvės svetaine.

6.3

Atnaujinti ir(ar) papildyti pateiktą informaciją apie asmens duomenis, jei tokia informacija pasikeičia.

7 Svetainės administracija įsipareigoja:
7.1

Naudoti gautą informaciją tik šios Privatumo politikos 4 punkte nurodytais tikslais.

7.2

Užtikrinti, kad konfidenciali informacija būtų laikoma paslaptyje, neatskleisti jos be išankstinio raštiško Vartotojo sutikimo, neparduoti, nekeisti, neskelbti ar kitaip neatskleisti perduotų Vartotojo asmens duomenų, išskyrus šios Privatumo politikos 5.2 ir 5.3 punktus.

7.3

Imtis atsargumo priemonių Vartotojo asmens duomenų konfidencialumui apsaugoti pagal procedūras, kurios paprastai naudojamos tokio pobūdžio informacijai apsaugoti pagal dabartinę verslo praktiką.

7.4

Blokuoti su atitinkamu Vartotoju susijusius asmens duomenis nuo Vartotojo ar jo teisinio atstovo, arba įgaliotos asmens duomenų subjektų teisių apsaugos institucijos kreipimosi ar prašymo pateikimo momento patikrinimo laikotarpiui, jei asmens duomenys yra nepatikimi arba atliekami neteisėti veiksmai.

8 Šalių atsakomybė
8.1

Nevykdanti įsipareigojimų Svetainės administracija atsako už nuostolius, kuriuos Vartotojas patyrė dėl netinkamo asmens duomenų naudojimo, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, išskyrus šios Privatumo politikos 5.2, 5.3 ir 7.2 punktuose nurodytus atvejus.

8.2

Konfidencialios informacijos praradimo ar atskleidimo atveju Svetainės administracija už tai neatsako kai Konfidenciali informacija:

8.3

Tapo viešai prieinama iki jos praradimo ar atskleidimo.

8.4

Buvo gauta iš trečiosios šalies prieš jį gaunant Svetainės administracijai.

8.5

Atskleidžiama gavus Vartotojo sutikimą.

9 Ginčų sprendimas
9.1

Prieš kreipiantis į teismą dėl ginčų, kylančių iš Internetinės parduotuvės svetainės Vartotojo ir Svetainės administracijos santykių, privaloma pateikti pretenziją (raštišką pasiūlymą geranoriškai išspręsti ginčą).

9.2

Pretenzijos gavėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos raštu praneša ieškovui apie pretenzijos nagrinėjimo rezultatus.

9.3

Nepavykus susitarti, ginčas perduodamas nagrinėti teisminei institucijai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

9.4

Privatumo politika ir santykiai tarp Vartotojo ir Svetainės administracijos reglamentuojami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

10 Papildomos sąlygos
10.1

Svetainės administracija turi teisę keisti šią Privatumo politiką be Vartotojo sutikimo.

10.2

Naujoji Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo internetinės parduotuvės Svetainėje momento, jei naujojoje Privatumo politikoje nenumatyta kitaip.

10.3

Bet kokius pasiūlymus ar klausimus apie šią Privatumo politiką reikėtų pateikti adresu https://vean-tattoo.lt/skundu-ir-pasiulymu-knyga

10.4

Šiame puslapyje yra dabartinė Privatumo politika.

11 Atbildības ierobežojums par vietnes saturu
11.1

Saskaņā ar līgumu par tīmekļa vietnes izstrādi, dizainu, administrēšanu un mārketingu, kas noslēgts starp MB "Lithuania VeAn Tattoo" un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VEAN UKRAINA" 2021. gada 11. aprīlī, pēdējā ir ieguvusi ekskluzīvas tiesības uz minēto interneta resursu.

Ir noteikts, ka pilnīga atbildība par jebkuru saturu, kas tiek publicēts šajā tīmekļa vietnē, ieskaitot, bet ne tikai tekstuālo, grafisko, audio un video materiālu, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu, gulstas uz SIA "VEAN UKRAINA".

Tādējādi visas prasības, kas saistītas ar autortiesību vai citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, jāvirza tieši SIA "VEAN UKRAINA".

Lai sazinātos ar SIA "VEAN UKRAINA", varat izmantot šādus kontaktus: e-pasta adrese veanbusinessgroup@gmail.com, pasta adrese: 72600, Ukraina, Zaporožjes apgabals, Berdjanskas pilsēta, Itālijas iela, māja 31A.

Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymą, rodytume personalizuotą reklamą ar turinį, taip pat analizuotume mūsų eismo srautą. Spustelėdami „Priimti“, jūs sutinkate su slapukų naudojimu.